Panely

Data Collect » Panely

Náš online panel je jedním z největších a nejrozmanitějších v České republice a na Slovensku. Neustále panely zdokonalujeme nejen co do velikosti, ale především z hlediska kvality a šíře informací. Pokud potřebujete provést výzkum v zahraničí, pomocí svých partnerů jsme schopni dotázat milióny respondentů téměř po celé planetě.

Náš výzkumný panel je provozován od ledna roku 2004. Od této doby probíhá jeho neustálý vývoj – rekrutace nových členů s cílem obnovy panelu a zvýšení velikosti panelu. Online panel zahrnuje tzv. „aktivní internetové uživatele“ – ti, kteří používají internet týdně a častěji.
Rekrutace do panelu probíhala od počátku několika hlavními způsoby, aby byla zajištěna dostatečná diverzifikace zdrojů, a tím zásah pokud možno všech skupin aktivních internetových uživatelů. Tyto kanály jsou využívány také při průběžné obnově a zvyšování velikosti panelu:

  • pomocí internetu opakovaně na většině velkých českých serverů
  • od obecných portálů až po specializované stránky
  • online kampaně
  • naše virální projekty
  • neinternetovými kanály (tazatelé, omnibusová šetření)
  • direct mailové kampaně
  • doporučení

Samotný panel tvoří: reprezentativní všeobecný vzorek internetových uživatelů, tj. část panelu, která svou strukturou odpovídá české populaci aktivních internetových uživatelů. Oporou pro zjištění struktury aktivních internetových uživatelů byly off-line reprezentativní výzkumy. Hlavními sledovanými atributy jsou pohlaví, věk, region, velikost místa bydliště a vzdělání.
Druhá část panelu je tvořena specifickými cílovými skupinami internetových uživatelů, jejichž potřeba vznikla požadavky zadavatelů na určité konkrétní typy výzkumů.
Online panel je určen výhradně pro výzkum trhu a veřejného mínění – v souladu s kodexem asociace ESOMAR nevyužíváme panel k žádnému jinému účelu.

V případě specifické cílové skupiny je možné filtrovat respondenty podle screeningových odpovědí na začátku dotazníku či provést předvýzkum.

PŘÍLOHY:

Panel book CZ + SK
28 otázek ESOMARu