Online panel respondentů Česká republika

Data Collect » Panely » Online panel respondentů Česká republika

Náš online panel je jedním z největších a nejrozmanitějších v ČR. Je aktivně spravovaný a obsahuje mnoho kontrolních prvků.

Neustále jej zdokonalujeme nejen z hlediska velikosti, ale především z hlediska kvality informací.

Data Collect - Panel Česká republika

Online panel – základní informace

Online panel je provozován od ledna roku 2004. Od této doby probíhá jeho neustálý vývoj – rekrutace nových členů s cílem obnovy panelu a zvýšení velikosti panelu. Online panel zahrnuje tzv. „aktivní internetové uživatele“ – ti, kteří používají internet týdně a častěji.

Rekrutace do panelu probíhala od počátku několika hlavními způsoby, aby byla zajištěna dostatečná diverzifikace zdrojů, a tím zásah pokud možno všech skupin aktivních internetových uživatelů. Tyto kanály jsou využívány také při průběžné obnově a zvyšování velikosti panelu:

 • pomocí internetu opakovaně na velkých online stránkách
 • neinternetovými kanály (cati dotazování, tazatelé, omnibusová šetření)
 • direct mailové kampaně
 • snow-ball (doporučení)
 • partneři

Samotný panel tvoří: reprezentativní všeobecný vzorek internetových uživatelů, tj. část panelu, která svou strukturou odpovídá české populaci aktivních internetových uživatelů. Oporou pro zjištění struktury aktivních internetových uživatelů byly off-line reprezentativní výzkumy. Hlavními sledovanými atributy jsou pohlaví, věk, region, velikost místa bydliště a vzdělání. V případě potřeby disponujeme statistickými podklady pro správnou definici výběrového souboru.

Druhá část panelu je tvořena specifickými cílovými skupinami internetových uživatelů, jejichž potřeba vznikla požadavky zadavatelů na určité konkrétní typy výzkumů.

V případě specifické cílové skupiny je možné filtrovat respondenty podle screeningových odpovědí na začátku dotazníku či provést předvýzkum, ve kterém zjistíme vhodnou cílovou skupinu a zajistíme účast správných respondentů ve Vaší studii.

Protože provozujeme také vlastní výzkumné call centrum, je možné také případné specifické cílové skupiny předrekrutovat pomocí telefonického dotazování a pozvat je takto do Vašeho online dotazníku.

Hlavní kontrolní mechanismy našeho online panelu

 • double opt-in, verifikace emailové adresy
 • lidská vizuální kontrola při registraci
 • telefonické ověřování
 • písemné ověřování vybraných skupin
 • kontrolní otázky v dotaznících
 • kontrola v dotaznících (speeders, otevřené otázky, gridy apod.)
 • odesílání odměn na fyzické adresy
 • kontroly založené na technických  mechanismech

Vyvinuli jsme také robustní systém pro online dotazníky, který je Vám při využití panelu zcela k dispozici – dotazník Vám rychle a profesionálně připravíme, ale si můžete jej v našem systému sestavit také sami, záleží jen na Vašich časových možnostech.

Potřebujete také respondenty v jiných zemích? Podívejte se dále do naší nabídky, díky síti spolehlivých partnerů Vám zajistíme dotazování po celém světě, za příznivých podmínek. 

PŔÍLOHY:

Panel book
28 otázek ESOMARu