Náš online panel je jedným z najväčších a najrozmanitejších v SR. Neustále ho zdokonaľujeme nielen z hľadiska veľkosti, ale predovšetkým z hľadiska kvality informácií. Ak potrebujete realizovať výskum v zahraničí, s pomocou partnerov sme schopní získať názory miliónov respondentov takmer po celej planéte.

Založenie nášho online panelu na Slovensku datujeme do roku 2008. Odvtedy ho neustále vyvíjame nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Spokojní panelisti sú našou prioritou – a aj preto dosahujeme dobrej návratnosti údajov.

Panel zahŕňa tzv. „aktívnych internetových používateľov“ – tých, ktorí používajú internet raz za týždeň a častejšie.
Regrutácia nových členov do panelu prebieha kontinuálne. Od začiatku kombinujeme rôzne spôsoby ich náboru, aby sme zaistili dostatočne diverzifikovanú vzorku populácie, a teda zásah čo najširšej skupiny aktívnej internetovej populácie. Aké sú to spôsoby?

  • pomocou internetu opakovane na vybraných serveroch
  • od všeobecných portálov až po špecializované stránky na lokálnej úrovni
  • neinternetovými kanálmi (anketármi, offline kampaňami)
  • pôsobením na sociálnych sieťach
  • snow-ball efektom odporúčaní

Panel tvorí reprezentatívna všeobecná vzorka internetových používateľov, teda časť panelu, ktorá svojou štruktúrou zodpovedá slovenskej populácii aktívnych používateľov internetu. Oporou pre zistenie ich štruktúry boli off-line reprezentatívne výskumy. Hlavnými sledovanými atribútmi sú pohlavie, vek, región, veľkosť miesta bydliska a vzdelanie.
Druhá časť panelu je tvorená špecifickými cieľovými skupinami internetových použivateľov, ktoré vznikli kvôli požiadavkám zadávateľov pre určité konkrétne typy výskumov.

V prípade špecifickej cieľovej skupiny je možné filtrovať respondentov podľa screeningových odpovedí na začiatku dotazníka či vykonať predvýskum.